Cơ cấu tổ chức

29/03/2016 08:00:00| 3080| Giới thiệu

 


Sơ đồ tổ chức bộ máy Sàn GD BĐS Phong Phú.

         Bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sàn được hình thành và duy trì hoạt động phù hợp theo kế hoạch và yêu cầu phát triển của hoạt động kinh doanh. Cơ cấu tổ chức, số lượng nhân viên của Sàn do Tổng giám đốc Tổng Công ty quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Phong Phú đề xuất

 

Tags:

banner
banner
banner
banner
banner